Obchodné podmienky

Primárne karty

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu Bionatura.sk

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA: Prevádzkovateľ (predávajúci, dodávateľ tovaru a služieb) eshopu Bionatura.sk je BioNatural, s.r.o., Lukavická 19, 962 31 Lukavica, IČO: 50 554 859 DIČ: 2120373464

 1. Kupujúci je každý návštevník eshopu bionatura.sk, ktorý súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami a objedná si tovar alebo služby prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov pre svoje osobné účely, nie pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania.
 2. Eshop bionatura.sk je systém umiestnený v internetovej sieti s verejným prístupom.
 3. Tovar alebo služba sú všetky položky na stránkach eshopu bionatura.sk.
 4. Objednávka je kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovarov a služieb.
 5. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom eshopu, mailovej komunikácie a telefonickej komunikácie.

II. OBJEDNÁVANIE TOVARU

 1. Objednávka vzniká po vyplnení potrebných identifikačných údajov kupujúceho a po stlačení tlačidla “Objednávka s nutnosťou platby“.
 2. Aby mohla byť objednávka korektne vybavená, musí v nej byť uvedené:
  • meno a priezvisko kupujúceho
  • adresa doručenia zásielky (meno a priezvisko adresáta, ulica, číslo, mesto, PSČ)
  • telefónne číslo a email
  • presný názov tovaru (v prípade objednávky cez web sa toto realizuje automaticky)
  • počet kusov z každej položky tovaru
  • zvolený spôsob úhrady za tovar (dobierka, prevod na účet)
  • zvolený spôsob prepravy a prevzatia tovaru (Slovenská pošta, kuriér, osobný odber)
 3. Stlačením tlačidla “Objednávka s nutnosťou platby“ prejavuje kupujúci súhlas so znením Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačných podmienok ako aj s cenou objednaných tovarov a služieb a jeho objednávka sa stáva záväznou.
 4. Po odoslaní objednávky obdrží kupujúci mail s potvrdením prijatia objednávky, v ktorom sú obsiahnuté názvy objednaných produktov (služieb), počet jednotlivých druhov objednaného tovaru, cena tovaru, spôsob dopravy, cena prepravy. Uvedený mail taktiež obsahuje automaticky vygenerovanú webovú adresu, na ktorej môže zákazník priebežne sledovať stav svojej objednávky.
 5. Kupujúci sa odoslaním objednávky (teda stlačením tlačidla “Objednávka s nutnosťou platby“) zaväzuje k zaplateniu ceny objednaného tovaru a poštovného/prepravného.

III. CENA

 1. Ceny tovaru uvedené na stránkach bionatura.sk sú konečné. Predávajúci nie je platcom DPH.
 2. Predávajúci sa zaväzuje dodržať cenu, ktorá je v momente nákupu uvedená na stránke eshopu bionatura.sk a taktiež v mailovom potvrdení objednávky.

IV. PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Ceny tovaru sú konečné. Predávajúci nie je platcom DPH.
 2. Spôsob platby za tovar si kupujúci volí pri nákupe, tento spôsob je možné dodatočne zmeniť telefonicky, prípadne mailom (samozrejme, len v prípade, že predmetná zásielka ešte nebola expedovaná).

Spôsoby platby sú nasledovné:
a. dobierka (kupujúci zaplatí priamo poštovému doručovateľovi alebo kuriérovi pri preberaní tovaru)
b. prevod na účet na základe faktúry s uvedenou splatnosťou

 

V. DODACIE PODMIENKY

 1. Predávajúci je viazaný objednávkou v lehote 30 dní od jej vytvorenia.
 2. Spôsoby doručenia tovaru:
 3. Spojenie objednávok – pokiaľ zákazník zrealizuje viacero objednávok, môže požiadať o ich zlúčenie do jednej zásielky, prípadne môže požiadať o iné riešenie, napríklad o priebežné zasielanie zásielok. Stačí, ak uvedené skutočnosti oznámi predávajúcemu mailom alebo telefonicky.
 4. Tovar, ktorý má predávajúci skladom, expeduje obratom do 2 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Pokiaľ predávajúci tovar skladom nemá, zásielku v tomto prípade expeduje hneď po skompletizovaní objednávky. Obchodník si vyhradzuje právo zaslať zásielku s objednávkou aj v prípade, ak niektorý/é z produktov nie je/sú dostupný/é zo strany distribútora. Objednávku je možné rozdeliť aj do viacerých zásielok, v tomto prípade je účtované poštovné / prepravné za každú zásielku podľa sadzieb uvedených na podstránke http://bionatura.sk/postovne, o poštovnom/prepravnom v takomto prípade predávajúci vopred informuje zákazníka mailom alebo telefonicky.
 • Kuriér: zásielka je expedovaná prostredníctvom kuriérskej služby.

 

VI. POŠTOVNÉ A PREPRAVNÉ

 1. Výška poplatkov za poštovné, resp. prepravné zásielok je uvedená na podstránke http://bionatura.sk/postovne a tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto obchodných podmienok.
 2. V prípade zásielky do zahraničia, bude k výške poštovného, uvedenej na podstránke http://bionatura.sk/postovne pripočítaný poplatok, podľa platného cenníka Slovenskej pošty, ktorý súvisí výlučne s poštovným do zahraničia.
 3. V prípade, ak kupujúci mailom požiada o rozdelenie objednávky na viacero zásielok, znáša náklady na každú zásielku kupujúci. Predávajúci ho na túto skutočnosť vopred upozorní mailom alebo telefonicky.

VII. VLASTNÍCKE PRÁVO

 1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho prechádza až momentom vyplatenia plnej ceny za dodávku.
 2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, má predávajúci právo v prípade uplatnenia reklamácie vybaviť až v momente jeho úplného zaplatenia.

VIII. STORNOVANIE

 1. Stornovať objednaný tovar má zákazník právo do 24 hodín od vytvorenia objednávky bez storno poplatku.
 2. Stornovanie už vyexpedovanej objednávky je možné, avšak za poplatok vo výške dopravných nákladov uvedených v objednávke.

IX. VRÁTENIE TOVARU BEZ UDANIA DÔVODU A POUČENIE SPOTREBITEĽA

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.
 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy, od ktorej odstupuje v originálnom balení o spolu s originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). O odstúpenie od zmluvy kupujúci požiada písomne (resp. mailom), pričom žiadosť o odstúpenie od zmluvy musí obsahovať tieto náležitosti:

* identifikačné údaje kupujúceho tak, ako boli uvedené v záväznej objednávke
* identifikačné údaje predávajúceho tak, ako sú uvedené na faktúre
* číslo a dátum objednávky
* dátum prevzatia zásielky
* spôsob platby a spôsob prepravy zásielky
* vymedzenie, či kupujúci žiada o vrátenie plnej hodnoty tovaru na faktúre alebo čiastočnej hodnoty
* presný názov, počet a cena produktov, ktoré sú predmetom odstúpenia od zmluvy
* výška požadovanej sumy k vráteniu
* číslo účtu, na ktorý má predávajúci zaplatiť požadovanú hodnotu
* dátum žiadosti o odstúpenie od zmluvy
* podpis kupujúceho

 1. Tovar, ktorý je predmetom odstúpenia od zmluvy, kupujúci zasiela formou poisteného listu alebo balíka, náklady na zaslanie znáša kupujúci. Predávajúci si vyhradzuje právo takto zaslaný tovar neprevziať v prípade, ak bude zásielka zo strany kupujúceho expedovaná formou dobierky.
 2. Predávajúci vráti zaplatené plnenie za tovar (službu vrátane hodnoty za najlacnejšie bežný spôsob doručenia ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru).
 3. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci (spotrebiteľ).
 4. Toto právo na odstúpenie od zmluvy sa podľa § 7 ods. 6 Zákona neuplatňuje napríklad pre tovar, ktorý rýchlo podlieha skaze alebo na tovar, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov.
 5. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčností tovaru má spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v bežnej predajni, čo prezumuje povinnosť vrátenia tovaru s originálnym obalom, visačkami a podobne.
 6. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

X. REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Reklamačné podmienky, ktoré sú uvedené na podstránke http://bionatura.sk/reklamacne-podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto Všeobecných obchodných podmienok.

XI. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
 2. Kupujúci je povinný:

a. prevziať objednaný tovar,
b. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
c. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

 

 • Predávajúci je povinný:

a. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
b. spolu s tovar alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

 

XII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Predávajúci neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly. Predávajúci pracuje s nasledovnými osobnými údajmi kupujúceho: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa doručenia, telefónne číslo, mailová adresa. Predávajúci osobné údaje zabezpečil pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, podľa vypracovanej bezpečnostnej smernice.

XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.
 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
 3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.
 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú zverejnené na stránkach eshopu bionatura.sk.
 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 7.3.2015.
 6.  

V Lukavici, 02.6.2017, BioNatural, s.r.o. – majiteľ